Rreth librave

Një format unik që inkurajon zhvillimin e aftësive njohëse

Librat janë rezultat i bashkëpunimit shumë mujor midis një psikologu të njohur zhvillimor, shkrimtarëve të fëmijëve dhe ilustruesve, me vëmendje të veçantë duke i kushtuar faktit që tregimet, detyrat dhe lojërat janë të ndërlidhura në mënyrë organike dhe përshtaten në mënyrë të përkryer me moshat individuale të fëmijëve. Kjo ka krijuar një format unik për tregimet e fëmijëve që, përmes lojërave dhe detyrave të integruara, nxisin zhvillimin e aftësive të ndryshme njohëse.

Të përshtatura për moshat individuale të fëmijëve

Librat u klasifikuan në 3 grupmosha përkatësisht për fëmijë 4-5, 6-7 dhe 8-9 vjeç, të krahasueshëm në nivelin e zhvillimit të aftësisë njohëse. Segmentimi shërben për më shumë transparencë dhe orientim bazë, por natyrisht mund të jetë e dobishme nëse fëmijët kontrollojnë libra edhe për moshat për më të rriturit ose më të vegjëlit.

Tregimet

Tregimet janë shkruar nga shkrimtarë të ndryshëm të njohur për fëmijë, dhe janë përshtatur për moshën e tyre specifike. Të gjitha tregimet janë informative dhe përmbajnë një mësim pozitiv.

Lojëra dhe detyra

Vështirësia e lojërave dhe detyrave përcaktohet në atë mënyrë që fëmijët mbi një moshë të caktuar të shkojnë në rangun e ashtuquajtur një kërcim përpara drejt një niveli më të lartë zhvillimi. Kështu që, detyrat dhe lojërat janë po aq të vështira për t’i mbajtur fëmijët të interesuar nga njëra anë dhe të dobishëm për ta në zhvillimin e aftësive të ndryshme njohëse nga ana tjetër.

Librat bazohen në 23 lloje të detyrave dhe lojërave të ndryshme të zgjedhura në mënyrë profesionale, të cilat më së miri i shërbejnë zhvillimit të aftësive të ndryshme njohëse, në grupmosha të zgjedhura. Kështu, brenda 6 tregimeve, janë krijuar 102 detyra dhe lojëra unike, të miratuara nga një psikolog zhvillimor.